Unapređenjem odgovornosti u donošenju odluka na lokalnom nivou, većim učešćem građana i povećanjem nivoa njihove informisanosti, doprinećemo većoj transparentnosti u radu lokalne samouprave

preuzmite ovde publikaciju