Izbori 2020

Izbori 2020

Predizborne i izborne neregularnosti 2020

Sumarni prikaz toka izbora 2020 u Valjevskom kraju.Mladen Milovanović – TV Marš

Zaštita izbornih prava – izvodi iz zakona

UPUTSTVO: Neke najznačajnije odredbe zakona u vezi sa pravnim sredstvima u izbornom postupku i primeri.
Primeri PRIGOVORA nisu nikako zvanični obrasci već su dati kao primer i upustvo u kom pravcu Vi možete sastaviti svoj prigovor na eventualnu , konkretnu situaciju koji bi primetili ili smtrate da je Odluka tj Rešenje GIК ili RIК nezakonito , da je radnja tokom izbora nepravilna ili da je načinjen propust biračkog odbora…..

Primer PRIGOVORA Gradskoj izbornoj komisiji ( primer se može koristiti ili može poslužiti kao ilustracija Vašeg ličnog prigovora) . Odštampati u 2 primerka ( jedan za Кomisiju jedna za Vas)
prigovor se predaje Кomisiji neposredno (zgrada Grada Valjeva) ili poštom na adresud GIК Valjevo ulica Кarađorđeva 64 , ukoliko posedujete elektronski sertifikat i putem emaila: gik2020@valjevo.org.rs
web adresa GIK Valjevo  

Prigovor Republičkoj izbornoj komisiji primer : Podnosi se na adresu : REPUBLIČКA IZBORNA КOMISIJA  Кralja Milana 14  11000 Beograd :

rik@parlament.rs
izbori@parlament.rs

ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA

(„Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/2020)

  1. Zaštita izbornog prava

Član 51

Svaki birač, kandidat za odbornika i predlagač kandidata ima pravo na zaštitu izbornog prava, po postupku utvrđenom ovim zakonom.

Član 52

Birač, kandidat za odbornika ili predlagač kandidata ima pravo da podnese prigovor izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora.

Prigovor se podnosi u roku od 24 časa od dana kada je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.

Član 53

Izborna komisija doneće rešenje u roku od 48 časova od prijema prigovora i dostaviti ga podnosiocu prigovora.

Ako izborna komisija jedinice lokalne samouprave usvoji podneti prigovor, poništiće odluku ili radnju.

Član 54

Protiv rešenja izborne komisije, može se izjaviti žalba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dostavljanja rešenja.

Izborna komisija dužna je da sudu dostavi odmah, a najkasnije u roku od 12 časova sve potrebne podatke i spise za odlučivanje.

U postupku zaštite izbornog prava sud shodno primenjuje odredbe zakona kojim se uređuje postupak u upravnim sporovima.

Odluka po žalbi doneće se najkasnije u roku od 48 časova od dana prijema žalbe sa spisima.

Odluka doneta u postupku po žalbi je pravnosnažna i protiv nje se ne mogu podneti zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke, niti zahtev za ponavljanje postupka, predviđeni Zakonom o upravnim sporovima.

 

Član 58

Dok je biračko mesto otvoreno i dok traje glasanje svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamenici moraju biti na biračkom mestu.

Za svako biračko mesto obezbediće se posebna prostorija u kojoj je moguće obezbediti tajnost glasanja.

U prostoriji u kojoj se obavlja glasanje može biti prisutan samo onoliki broj birača koliko ima obezbeđenih mesta za tajnost glasanja.

Zabranjeno je zadržavanje na biračkom mestu svih lica koja nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora koja su utvrđena ovim zakonom.

Pripadnici policije na dužnosti mogu ući na biračko mesto samo ako su na biračkom mestu narušeni red i mir, na poziv predsednika biračkog odbora.

Zbog povrede odredaba st. 1. do 5. ovog člana može se podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji, koja odlučuje da li će se glasanje na tom biračkom mestu ponoviti.

 

ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA

(„Sl. glasnik RS“, br. 35/2000, 57/2003 – odluka USRS, 72/2003 – dr. zakon, 75/2003 – ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, 28/2011 – odluka US, 36/2011, 104/2009 – dr. zakon, 12/2020 i 68/2020)

XI ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Član 93

Organi nadležni za sprovođenje izbora dužni su da u toku izbornog postupka obaveštavaju birače o njihovim izbornim pravima i o načinu zaštite tih prava.

Član 94

Svaki birač, kandidat za poslanika i podnosilac izborne liste ima pravo na zaštitu izbornog prava, po postupku utvrđenom ovim zakonom.

Član 95

Svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da podnese prigovor Republičkoj izbornoj komisiji zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja odnosno izbora.

Prigovor protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji.

Prigovor iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se u roku od 24 časa od časa kad je doneta odluka odnosno izvršena radnja koju podnosilac prigovora smatra nepravilnom, odnosno od časa kad je učinjen propust.

Član 96

Republička izborna komisija donosi rešenje u roku od 48 časova od časa prijema prigovora i dostavlja ga podnosiocu prigovora i svim podnosiocima izbornih lista.

Ako Republička izborna komisija usvoji prigovor, poništiće odluku ili radnju.

Ako Republička izborna komisija po prigovoru ne donese rešenje u rokovima predviđenim ovim zakonom, smatraće se da je prigovor usvojen.

Član 97

Protiv svakog rešenja Republičke izborne komisije donetog po prigovoru može se izjaviti žalba Upravnom sudu.

Žalba se podnosi preko Republičke izborne komisije u roku od 48 časova od prijema rešenja.

Republička izborna komisija dužna je da u roku od 24 časa od prijema žalbe dostavi Upravnom sudu prigovor i sve potrebne spise.

Upravni sud odlučuje po žalbi shodnom primenom odredaba zakona kojim se uređuje postupak u upravnim sporovima.

Odluka po žalbi doneće se najkasnije u roku od 48 časova od prijema žalbe sa spisima.

Odluka doneta u postupku po žalbi je pravnosnažna i protiv nje se ne mogu podneti vanredna pravna sredstva predviđena zakonom kojim se uređuje upravni spor.

Ako sud usvoji žalbu i poništi izbornu radnju, odnosno izbore, odgovarajuća izborna radnja, odnosno izbori ponoviće se najdocnije za deset dana.

 

Devet izbornih lista na lokalnim izborima u Valjevu

Gradska izborna komisija Valjeva proglasila je devet izbornih lista ,

1.Izborna lista u Valjevu „Aleksandar Vučić – Za našu decu“

2.Izborna lista Ivica Dačić „Socijalistička partija srbije (SPS), Jedinstvena srbija (JS) Dragan Marković Palma“

3.Izborna lista Aleksandar Šapić – Pobeda za Valjevo

4.Izborna lista Velimir Ilić, Dragoljub Krstić – Pobeda, Nova Srbija – Narodni blok

5.Izborna lista Grupa građana LOKALNI FRONT VA – SLOBODNI LjUDI

6.Izborna lista Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka

7.I zborna lista Snežana Spajić – Vratimo osmeh Valjevu (Stranka moderne Srbije, Demokratska stranka Srbije – Metla 2020)

8.Izborna lista Grupa Građana Brđanska inicijativa – Valjevo – valjevci, pre svega Nemanja Radojičić

9.Izborna lista Za Kraljevinu Srbiju (Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front)

Избори за одборнике Скупштине града Ваљева, расписани за 21. јун 2020. године