Zaštitnik građana zaključio je danas (29.06.2020)  sporazume o saradnji u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) sa šest udruženja čijim je statutom predviđen cilj udruživanja unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić potpisao je pojedinačne sporazume sa Viktimološkim društvom Srbije, Кomitetom pravnika za ljudska prava, A11 –Inicijativom za ekonomska i socijalna prava, Centrom za integraciju mladih, Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji i Odborom za ljudska prava Valjevo.

Potpisanim sporazumima bliže se uređuje saradnja koju će Zaštitnik građana ostvarivati sa izabranim udruženjima u obavljanju poslova NPM a na osnovu Odluke Zaštitnika građana od 19. juna 2020. godine o izboru udruženja sa kojima će Zaštitnik građana sarađivati u obavljanju poslova NPM i u skladu sa članom 2a. stav 2. Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola uz Кonvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka.

Beograd 29 jun 2020

 više o ovome: 

slika preuzeta sa sajta Zaštitnika građana