COVID-19 Vanredne mere
Od 16. marta 2020. Sud je produžio rok iz člana 35. Кonvencije koji predviđa da podnosioci predstavke imaju šest meseci da podnesu predstavku nakon što su iscrpljeni domaći pravni lekovi. Produžetak, prvobitno na mesec dana, sada je povećan na ukupno tri meseca. To znači da će svi čiji rok od šest meseci za podnošenje predstavke počinje, teče ili ističe u periodu od 16. marta do 15. juna 2020. godine imati devet meseci od datuma donošenja konačne domaće odluke da podnesu predstavku Sudu. To će se uzeti u obzir kada Sud bude ispitivao poštovanje pravila iz člana 35.