Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici usvojila Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020 – 2025. godine koja za cilj ima uspostavljanje novog i sveobuhvatnog sistema zaštite i unapređenja prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Srbiji.

Zajedno sa Strategijom, kao njenim sastavnim delom, usvojen je i Akcioni plan, kojim se uređuje način sprovođenja Strategije u periodu 2020-2022. godine.

Usvajanjem ove Strategije postavljen je jasan strateški put za unapređenje prava žrtava svih krivičnih dela u Republici Srbiji u skladu sa najvišim evropskim standardima. Kroz realizaciju Akcionog plana, koji prati Strategiju, osnovaće se Nacionalna služba za pomoć i podršku žrtvama krivičnih dela u okviru svih viših sudova u Srbiji. Pored toga, izmeniće se materijalno i procesno krivično zakonodavstvo kako bi se omogućilo usklađivanje sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

Takođe, Nacionalna mreža službi podrške će kroz saradnju sa kontakt tačkama pri javnim tužilaštvima i policiji omogućiti da sve žrtve dobiju blagovremenu podršku na način i u trenutku kada im je to najpotrebnije. Novi strateški okvir će omogućiti da se šteta žrtvama nadoknađuje efikasnije kroz odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtevu već u krivičnom postupku. Dodatno, obukama nosilaca pravosudnih funkcija, policajaca i advokata koji rade sa žrtvama će se pristupiti na novi sistematičniji način.

Od 1. oktobra 2019. počela je i primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji žrtve trgovine ljudima i porodičnog nasilja prepoznaje kao korisnike besplatne pravne pomoći i podrške.

https://www.mpravde.gov.rs/sr/vest/30461/usvojena-nacionalna-strategija-za-ostvarivanje-prava-zrtava.php 
https://www.srbija.gov.rs/vest/480661/usvojena-nacionalna-strategija-za-ostvarivanje-prava-zrtava.php