U nastavku predstavljanja preporuka za unapređenje funkcionisanja sistema alternativnog (vanzavodskog) izvršenja krivičnih sankcija i mera u Srbiji, na ovom mestu iznećemo preporuke koje se odnose na normativni okvir.

Preporuke su nastale kao rezultat istraživanja i rada na polju AIKS u periodu 2018-2021.g., uz aktivno učešće predstavnika institucija direktnih učesnika i korisnika ovog sistema, na teritoriji Moravičkog, Mačvanskog, Šumadijskog i Kolubarskog okruga.

PREPORUKE KOJE SE ODNOSE NA NORMATIVNI OKVIR

  • Usklađivanje Krivičnog zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera. Usklađivanje prvo mora biti izvršeno u domenu terminologije jer se u Krivičnom zakoniku govori o kazni zatvora koju osuđeni izvršava u prostorijama u kojim stanuje a u Zakonu o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera se umesto toga posebno naznačeno navodi da će se koristiti skraćeni termin – kućni zatvor.
  • Izmene u Krivičnom zakoniku u smislu propisivanja da se sve vanzavodske sankcije primenjuju kao samostalne sankcije.
  • Uvođenjem određenih izmena odredbi u Krivičnom zakoniku i Zakona o izvršenju vanzavodski sankcija i mera u smislu preciznijeg određenja uslova za izricanje vanzavodskih sankcija.
  • Nove odredbe ZKP i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera u smislu obezbeđivanja pisane saglasnosti okrivljenog za izrečenu sankciju (recimo kućni zatvor) i odredbe kojom se neodazivanje /nejavljanje na početak izvršenja vanzavodske sankcije smatra kršenjem te sankcije i omogućava zamenu u kaznu zatvora.
  • Izmene u Zakonu o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera u čl. 20 u smislu promene da za sud bude obavezujuće potraživanje izveštaja od povereničke službe pre donošenja odluke o kućnom zatvoru.
  • Kada je u pitanju obezbeđenje saglasnosti vlasnika stana za izvršenje kućnog pritvora ili kućnog zatvora neophodno ju je pribaviti pre izricanja ovakve mere odnosno sankcije i to sa preciziranim određenjem sa ili bez elektronskog nadzora i normativno rešiti neka pitanja.

Kompletnu analizu kao i sve navedene preporuke koje se odnose na unapređenje normativnog okvira kada je u pitanju sistem alternativnog (vanzavodskog) izvršenja krivičnih sankcija i mera u Srbiji možete pronaći u našoj publikaciji https://odbor.rs/preporuke-za-unapredjenje-izvrsenja-vanzavodskih-sankcija-i-mera-u-srbiji/

  Aktivnosti se realizuju u okviru projekta „Mera između kazne i šanse – sprovođenje preporuka za unapređenje AIKS“ koji OdborVA sprovodi kroz program „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske.