Zaštitnik građana je danas doneo Odluku o izboru udruženja sa kojima će u narednom periodu sarađivati u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM). Odlukom Zaštitnika građana, saradnja će se uspostaviti sa udruženjima: A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Odbor za ljudska prava Valjevo, Centar za integraciju mladih, Viktimološko društvo Srbije, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Komitet pravnika za ljudska prava.

Zakonom o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka određeno je da Zaštitnik građana obavlja poslove NPM i da u obavljanju tih poslova sarađuje sa ombudsmanima autonomnih pokrajina i udruženjima čijim je statutom predviđeni cilj udruživanja unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda. Postupak izbora udruženja sproveden je po Javnom pozivu koji je objavljen na internet stranici Zaštitnika građana 4. juna 2020. godine.

više o tome na ovom linku