Video radionica  „Kazna rada u javnom interesu – lični izbor prestupnika“.

U prvom delu, možete ukratko videti ko su bili učesnici, kao i pozdravnu reč Saše Aleksića, predsednika skupštine i koordinatora Odbora za ljudska prava, koji je nosilac ovog projekta. Potom sledi izlaganje Aleksandre Spasojević. Ona je diplomirani psiholog master, a kao saradnica Odbora za ljudska prava, priredila je publikaciju u kojoj su sadržani podaci prikupljeni iz više gradova Srbije i koji se odnose na broj izrečenih kazni rada u javnom interesu, šta su prednosti ovakvog vida kažnjavanja, za koja krivična dela se ova kazna može izreći i koje institucije i preduzeća mogu biti partneri prilikom izvršavanja ove kazne. Trajanje je 18 minuta i 39 sekundi.

U drugom delu webinara, dr Mladen Jeličić, sudija Prekršajnog suda iz Šapca predstavio je iskustva iz prakse, napravio je osvrt na zakonsku regulativu u našem krivično-pravnom zakonodavstvu, a izneo je i koje su to otežavajuće okolnosti zbog čega se ova mera izriče u sve manjem broju. Deo izlaganja, posvećen je i preporukama kako da se poboljša zakonodavni okvir za izricanje kazne rada u javnom interesu. Trajanje je 23 minuta i 13 sekundi.

Treći deo posvećen je primeni kazne rada u javnom interesu iz ugla Poverenika za izvršenje vanzavodskih krivičnih sankcija i mera Vesne Marković. U svom izlaganju ona se osvrnula na sam proces otvaranja kancelarija povereništva u Srbiji, način na koji funkcioniše primena kazne i koja je uloga poverenika, ali i iznela podatke da broj izrečenih kazni rada u javnom interesu opada iz godine u godinu. Trajanje 18 minuta i 59 sekundi.

Četvrti deo webinara je SWOT analiza i u tom delu Aleksandra Spasojević i Mladen Milovanović pojašnjavaju koji su faktori koji utiču na izricanje i primenu kazne rada u javnom interesu, šta su prednosti i nedostaci, a cilj je da se nakon realizacije ciklusa seminara na ovu temu, nadležnima upute preporuke za poboljšanje zakonskog okvira i otklone nedostaci u primeni ove kazne. Trajanje 21 minut i 27 sekundi.