Aktivnosti

USVOJENA NACIONALNA STRATEGIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA

Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici usvojila Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020 – 2025. godine koja za cilj ima uspostavljanje novog i sveobuhvatnog sistema zaštite i unapređenja prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Srbiji.

Zajedno sa Strategijom, kao njenim sastavnim delom, usvojen je i Akcioni plan, kojim se uređuje način sprovođenja Strategije u periodu 2020-2022. godine.

Usvajanjem ove Strategije postavljen je jasan strateški put za unapređenje prava žrtava svih krivičnih dela u Republici Srbiji u skladu sa najvišim evropskim standardima. Kroz realizaciju Akcionog plana, koji prati Strategiju, osnovaće se Nacionalna služba za pomoć i podršku žrtvama krivičnih dela u okviru svih viših sudova u Srbiji. Pored toga, izmeniće se materijalno i procesno krivično zakonodavstvo kako bi se omogućilo usklađivanje sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

Takođe, Nacionalna mreža službi podrške će kroz saradnju sa kontakt tačkama pri javnim tužilaštvima i policiji omogućiti da sve žrtve dobiju blagovremenu podršku na način i u trenutku kada im je to najpotrebnije. Novi strateški okvir će omogućiti da se šteta žrtvama nadoknađuje efikasnije kroz odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtevu već u krivičnom postupku. Dodatno, obukama nosilaca pravosudnih funkcija, policajaca i advokata koji rade sa žrtvama će se pristupiti na novi sistematičniji način.

Od 1. oktobra 2019. počela je i primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji žrtve trgovine ljudima i porodičnog nasilja prepoznaje kao korisnike besplatne pravne pomoći i podrške.

https://www.mpravde.gov.rs/sr/vest/30461/usvojena-nacionalna-strategija-za-ostvarivanje-prava-zrtava.php 
https://www.srbija.gov.rs/vest/480661/usvojena-nacionalna-strategija-za-ostvarivanje-prava-zrtava.php

 

Podrška civilnog društva inicijativi „Ujedinjeni protiv Kovida“

RERI i Yucom daju punu podršku inicijativi „Ujedinjeni protiv Kovida“ i pravu zdravstvenih radnika  da slobodno iznose svoje mišljenje.

Zahtevamo od organa javnih vlasti i direktora zdravstvenih ustanova da se uzdrže od bilo kakvih mera i postupaka koje ugrožavaju slobodu govora, pravo na rad i dostojanstvo lekara i zdravstvenih radnika. Lekari, potpisnici inicijative „Ujedinjeni protiv Kovida“ postupili su kao branitelji i braniteljke ljudskih prava i zbog iznetog mišljenja ne smeju da trpe nikakve posledice.

Najoštrije osuđujemo nastupe nosilaca javnih funkcija kojima se ugrožava sloboda mišljenja, kao i pritiske na lekare da povuku svoj potpis.

Vlada Srbije, Ministarstvo zdravlja i Krizni štab, kao i sve druge javne institucije koje su uključne u borbu protiv virusa COVID-19, dužne da uzmu u obzir i razmotre svaku inicijativu i kritiku, a posebno one koje dolaze od strane lekara, kako se zatvoreni sistem ne bi urušio, što bi imalo nesagledive posledice.

Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava takođe je istakla ulogu branitelja i braniteljki ljudskih prava u umanjenju posledica epidemije: ,,Branitelji i braniteljke ljudskih prava rade ključni posao u podržavanju napora na sprečavanju širenja virusa, zaštiti ranjivih ljudi i identifikovanju uticaja pandemije na život i sredstva neophodna za život ljudi. Države treba da javno priznaju doprinose civilnog društva, uključujući i doprinose braniteljki i branitelja ljudskih prava, medijskih radnika i radnica, nezavisnih državnih institucija u deljenju dobrih praksi, rasvetljavanju nedostataka u odgovorima institucija i obrazovanju stanovništva u pogledu javnog zdravlja“.

Pozivamo sve kolege iz civilnog sektora da pruže podršku zaštiti elementarnih ljudskih prava lekara potpisnika inicijative „Ujedinjeni protiv Kovida“.  

Predizborne i izborne neregularnosti 2020

Sumarni prikaz toka izbora 2020 u Valjevskom kraju.Mladen Milovanović – TV Marš

Standardi za sprovođenje postpenalnih aktivnosti

Danas  30.06.2020 su u (hotelu Srbija) Beogradu predstavljeni „Standardi za sprovođenje postpenalnih aktivnosti“, dokument, koji je izradila radna grupa Mreže organizacija za postpenalnu podršku Srbije, čiji je OdborVA punopravni član. Koordinator radne grupe i predsednik izvršnog odbora Mreže, g-din Slobodan Arsenijević, upoznao je predstavnike članica Mreže sa Vodičem za primenu standarda u postpenalnoj praksi. Kako je zaključeno na današnjem skupu, ovaj dokument je dobra polazna osnova za nastavak rada i aktivnosti na polju postpenalnog prihvata bivših osuđenih lica.

Slobodan Arsenijević                                      Perović Aleksandar – Odbor Va

Video Materijal

Zloupotreba javnih resursa u predizbornim aktivnostima

JAVNA RASPRAVA -GRAĐANI IMAJU MOĆ

Mera između kazne i šanse

Alternativne mere umesto pritvora