• Register

Analiza prvih 6 meseci Zakona

HITNE MERE U ZAŠTITI ŽRTAVA NASILJA U PORODICI


Aleksandra SpasojevicAleksandra Spasojevic

Krivično delo nasilje u porodici zauzima udeo od oko 7,5% u ukupnom kriminalitetu u Republici Srbiji u toku prethodne godine. Ovo krivično delo narušava osnovnu jedinicu društvenog sistema-porodicu, a suprotstavljanje istom mora imati sistemski pristup.
Iako je za nama period kada je intenzivno medijski propraćeno obeležavanje “16 Dana aktivnizma u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici”, nužno je da se ovim problemom društvo bavi uvek.


U toku prethodnih godina evidentiran je porast prijava nasilja, a država je pokazala potrebu za pojačanom zaštitom porodice i u tom smislu je i donela Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je počeo sa primenom 01.06.2017.g.


Ovim Zakonom se uređuje postupanje državnih organa kako bi se delotvorno sprečavalo nasilje u porodici i pružila blagovremena zaštita žrtava.
Može se reći da su hitne mere koje se izriču, kratkotrajnog preventivnog karaktera u odnosu na zaštitu prema žrtvi. One privremeno sprečavaju mogućeg učinioca nasilja da izvrši ili ponovi krivično delo. Zašto kažemo privremenog preventivnog karaktera? Hitna mera privremene zabrane kontaktiranja sa žrtvom i hitna mera privremenog udaljenja iz stana učinioca samo će privremeno zaštititi žrtvu od mogućeg nasilja na 48 časova ili na 30 dana.
Ovde možemo postaviti pitanje kako sistem štiti žrtvu nakon isteka hitnih mera? Tada dolazimo do suštine problema, a to je potreba za sistemski organizovanim pristupom u zaštiti žrtava nasilja bilo da su u pitanju deca ili odrasle osobe.
U prvih pet ipo meseci primene ovog zakona prema zvaničnim podacima, Ministarstvo unutrašnjih poslova izreklo je 10 504 hitne mere prema potencijalnim učiniocima nasilja. Statistički podaci pokazuju da se hitne mere koje policija izrekne ne produžavaju uvek.
Naime, samo na teritorijalnoj nadležnosti Osnovnog suda u Valjevu u toku prvih 6 meseci primene zakona od strane Policijske Uprave u Valjevu izrečeno je 327 hitnih mera u trajanju do 48 časova. Najveći broj mera je izrečeno osobama muškog pola (oko 70% slučajeva). Policija u Valjevu je Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu dostavila 22 krivične prijave i 355 izveštaja o prijavama nasilja u porodici.
Osnovno javno tužilaštvo je uputilo predloge za produženje 153 hitne mere, a Osnovni sud u Valjevu je produžio 108 hitnih mera na trajanje do 30 dana.
Ako je suditi prema statistikama od ukupnog broja izrečenih hitnih mera od strane policije, sud produži oko 30%. Ovu statistiku možemo posmatrati kao trend i u drugim gradovima, a razloge možemo tražiti samo kroz analizu sudskih rešenja.
Evidentno je da postoji tendencija povećanja prijava nasilja od strane žrtava, evidentno je i da su se policijski službenici, tužioci i sudije udružili kako bi efikasno postupali po ovom zakonu, ali evidentno je i da je potrebna analiza i broja i vrsta osuda za krivvična dela nasilja u porodici koja su prijavljena naročito u periodu od početka primene ovog zakona. Tek tada ćemo moći izvoditi zaključke da li je primena ovog zakona efikasna i da li je doprinela povećanju broja osuđenih lica, a samim tim i trajnijoj zaštiti žrtava nasilja.

Aleksandra Spasojević, dipl.psiholog-master
Odbor za ljudska prava Valjevo


aleksandra smallaleksandra small