• Register

Analiza prvih 6 meseci Zakona

HITNE MERE U ZAŠTITI ŽRTAVA NASILJA U PORODICI


Aleksandra Spasojevic

Krivično delo nasilje u porodici zauzima udeo od oko 7,5% u ukupnom kriminalitetu u Republici Srbiji u toku prethodne godine. Ovo krivično delo narušava osnovnu jedinicu društvenog sistema-porodicu, a suprotstavljanje istom mora imati sistemski pristup.
Iako je za nama period kada je intenzivno medijski propraćeno obeležavanje “16 Dana aktivnizma u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici”, nužno je da se ovim problemom društvo bavi uvek.


U toku prethodnih godina evidentiran je porast prijava nasilja, a država je pokazala potrebu za pojačanom zaštitom porodice i u tom smislu je i donela Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je počeo sa primenom 01.06.2017.g.

MERA IZMEĐU KAZNE I ŠANSE

CHRIS - pravna pomoć u naselju Balačka

Besplatna pravna pomoć – aktivnosti Chris kancelarije u Valjevu

 U okviru svojih redovnih aktivnosti, članovi Chris kancelarije u Valjevu posetili su dana 17. novembra 2017.g. meštane Romskog naselja Balačka. Tom prilikom predstavljen je program besplatne pravne pomoći za Rome kao i call centar na koji mogu besplatno pozvati ukoliko je potreban neki vid pravne pomoći.

BOLJE RAZUMEVANJE EFEKATA ALTERNATIVNIH SANKCIJA – BREAS

Članovi i saradnici Odbora za ljudska prava Valjevo sprovode aktivnosti na projektu BREAS. Prva faza realizacije projekta predviđa intervju sa poverenicima za izvršenje vanzavodskih mera i sankcija u četiri posmatrana grada: Valjevo, Šabac, Užice i Kragujevac.

ZA ODGOVORNE JAVNE FINANSIJE

LOKALNA INICIJATIVA

Odbor za ljudska prava Valjevo uključen je u sprovođenje projekta "Lokalne samouprave,organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije".

Nosilac aktivnosti je Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija (ANEM), a uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i uz pomoć lokalnih partnera. 
Ovim projektom je obuhvaćeno 15 opština i gradova širom Srbije, među kojima i grad Valjevo. Lokalni partner je Odbor za ljudska prava, a grad Valjevo je potpisivanjem memoranduma o saradnji dao podršku realizaciji ovog projekta.
Cilj ove inicijative je uspostavljanje kontinuirane saradnje, razumevanja i dijaloga između lokalnih samouprava i nedržavnih aktera u domenu upravljanja javnim finansijama. Realizacija se posebno oslanja na podsticanje većeg uključivanja građana i građanki u planiranje, izvršenje i kontrolu lokalnog budžeta, kroz saradnju svih aktera u lokalnoj zajednici. Jedan od ciljeva projekta je i povećanje interesa lokalnih vlasti za razvijanje i širenje odgovornih i transparentnih praksi u oblasti javnih finansija kroz saradnju sa civilnim sektorom.
Upravo zato ova inicijativa odnosi se na celokupnu lokalnu zajednicu. Lokalni budžet predstavlja izdatak za svakog pojedinca, ali isto tako i instrument koji čini suživot u zajednici mogućim i kvalitetnim. Zato su i očekivanja da se građani i građanke Valjeva aktivno uključe u aktivnosti koje se tiču lokalnog budžeta i  javnog finansiranja.